Vattensalamander

Projektets första säsong är över (2013)

Vi har tagit vattenprover i fem dammar på Österplana hed och vall vid tre tillfällen (vår, sommar och höst). Ett antal besök gjordes vid de fem dammarna för att samla in musslor och fånga de salamandrar, som hade musslor på sina fötter. Ett par större vattensalamandra (hanar) fångades, en hona noterades, men fick inte fångas, en hane av den mindre arten fångades. Alla befriades från sina musslor utan att skadas. Blötdjursexperten Ted von Proschwitz från natur-historiska museet i Göteborg har artbestämt musslorna. Alla 28 insamlade musslor var av samma art nämligen Mindre klotmussla Sphaerium nucleus. Projektet fortsätter och avslutas under 2014.

mussla      salamander

Det tog ganska lång tid att få tillstånd från Länsstyrelsen att få genomföra insamlingen av musslor och salamandrar uppe på Österplana hed och vall. I år kom fältstudierna äntligen igång. Vintern var lång och våren dröjde. Först i slutet av april var dammarna isfria och insamlandet av musslor och salamandrar kunde börja. Det är fem dammar, som vi ska undersöka. Tre stycken ligger på vallen och två på heden, nära Österplana kyrka. I varje damm tar vi vattenprover och mäter näringsinnehåll och syrehalt. Det ska vi göra tre gånger per säsong under 2013 0ch 2014. Vi har hittat musslor i alla dammarna dels i bottenslammet, vilket är den plats där man förväntar sig att hitta musslor, men även på vegetationen i flera av dammarna. Den större vattensalamandern Triturus cristatus var först ut med sin lek och de utgjorde det dominerande inslaget av salamandrar under början av maj. Ett par salamanderhannar hade fått musslor på sina fötter. En hanne hade en mussla på höger framfot och en på vänster bakfot. Den andre hannen på sin högra bakfot. Efter viss möda gick det att fånga båda salamandrarna och befria dem från sina musslor. De verkade inte särskilt tacksamma för det utan mer lättade över att åter få komma tillbaka till dammen. I slutet av leksäsongen, i mitten av juni, fångade vi även en mindre vattensalamanderhanne Triturus vulgaris med en mussla på vänster bakfot.

I tillståndet från Länsstyrelsen står det att vi endast får ta bort musslor från hannar. Det finns en viss risk att man kan skada salamandrarna, när man tar bort musslorna från deras fötter. Därför får vi endast göra det på salamanderhannarna. Honorna är beroende av sina bakfötter, när de ska fästa äggen på vegetationen.  Det har gått bra att avlägsna musslorna från de små salamanderfötterna utan att någon skada har uppstått. Alla insamlade musslor har lämnats till Naturhistoriska museet i Göteborg för artbestämning. Resultatet från den artbestämningen kommer senare under hösten.

I projektet ingår också att vi skall tillverka ett par informationsskyltar, där de två salamanderarterna skall avbildas och beskrivas. Tyvärr så inser inte alla att det är förbjudet att fånga salamandrar inom reservatet utan tillstånd. Det finns verkligen orsak till detta. Den större vattensalamandern är ganska sällsynt och den får inte fångas vare sig inom eller utanför reservaten. Det finns också en risk att man sprider sjukdomar till dammarna. Det härjar en svampsjukdom över stora delar av världen, vilken hotar utrota alla groddjur. Kom ihåg kräftpesten, som av oförstånd spreds i landet och utrotade till stor del vår inhemska flodkräfta.

Vassröjning 2011