Stora träd

Stora träd inventering 2013

Grova träd är bärare av såväl stora natur- som kulturvärden. Grova träd förekommer ofta i miljöer som är starkt påverkade av människans närvaro. Skötselbehovet är ofta stort för att kunna bevara de värden som finns i och med närvaron av de grova träden t ex i betesmarker, alléer och parker. Genom kunskap och skötsel kan stora biologiska värden bevaras och utvecklas.

Levande skogar
Särskilt skyddsvärda träd identifieras för att ge underlag för framtida säkerställandeåtgärder. Projektet bidrar till att uppfylla målen i Naturvårdsverkets rapport 5411.

Ett rikt odlingslandskap
Grova träd i odlingslandskapet är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Genom att identifiera och lokalisera de grova träden underlättas säkerställandearbetet.

God bebyggd miljö
Då vi även avser att inbegripa grova träd i parker och på kyrkogårdar blir inventeringen ett sätt att lyfta även bebyggda miljöers natur- och kulturvärden. Träden har också ofta estetiska värden. Träden bidrar därtill till ett mer hälsosamt lokalklimat.

Ett rikt växt- och djurliv
Grova träd är bärare av såväl stora natur- som kulturvärden. Grova träd förekommer ofta i miljöer som är starkt påverkade av människans närvaro. Skötselbehovet är ofta stort för att kunna bevara de värden som finns i och med närvaron av de grova träden t ex i betesmarker, alléer och parker. Genom kunskap och skötsel kan stora biologiska värden bevaras och utvecklas.

Naturvårdsplan Lidköpings kommun

Kontakta Kent Boström 0510-625 93  eller Håkan Pettersson 0510-266 56